Kontakty

Jaroslav Suchánek

Mohelno 246

675 75 Mohelno

Provozovna: Kramolín – vodní elektrárna Dalešice

Tel.: +420602601232

Email: suchanek.truhlarstvi@email.cz

www.truhlarsuchanek.cz